Privacy Policy

Wij respecteren je privacy volgens de Belgische wet. Je persoonsgegevens worden correct beschermd, verwerkt, doorgegeven of op jouw vraag aangepast.

Bescherming van persoonsgegevens

Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Blauwe stap 25, 3020 Herent. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Doorgifte aan derden

Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant geeft je gegevens niet door aan derden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • Recht op inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.


Om gebruik te maken van je rechten, kan je per mail naar akkerdelen@praktijkpuntlandbouw.be een verzoek indienen.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse toezichtcommissie of de gegevensbeschermingsautoriteit.